Algemene Voorwaarden/ Disclaimer

Algemene Voorwaarden/ Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin E.T. Coevorden een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • E.T. Coevorden: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. E.T. Coevorden spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. E.T. Coevordenverschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. E.T. Coevorden is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. E.T. Coevorden mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is E.T. Coevorden niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. E.T. Coevorden behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan E.T. Coevorden de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal E.T. Coevorden, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Algemene leveringsvoorwaarden:

Opdrachtgever en ET Coevorden; Leveringen en betalingen.

Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven ; Onder ET Coevorden:

De venootschap onder de firma “ ET Coevorden V.O.F. “ gevestigd en kantoorhoudende te Coevorden aan de Data 22

Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse, waar ET Coevorden is gevestigd.

Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de opgegeven prijzen af importeur.

Verzendkosten van de goederen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Bij stijging of daling der prijzen en/of valutaverhoudingen na aanvaarding ener order, is ET Coevorden gerchtigd, de overeengekomen prijzen met inachtneming van  de wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is transport voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Bij franco levering zal steeds de goedkoopste wijze van verzending worden gevolgd.

Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief  of reçu, geldt als bewijs dat de emballage en de goederen bij aflevering in goede staat verkeren.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ET Coevorden.

De  met ET Coevorden overeengekomen leveringstermijnen zijn  door de opdrachtgever steeds als approximatief en  nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien de opdrachtgever  de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk  annuleert, is hij gehouden aan  ET Coevorden alle van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte  kosten te vergoeden  en, bijaldien ET Coevorden zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestelde onderdelen  voor zijn rekening af te nemen tegen de door ET Coevorden in zijn calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd het recht van  ET Coevorden op een  vergoeding wegens winstderving van 25% van de koopsom, alsmede alle uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

ET Coevorden behoud zich het recht voor een overeenkomst eenzijdig te ontbinden als blijkt dat,:

Een opdrachtgever zich in een faillissement bevindt, faillissement wordt aangevraagd, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, in het buitenland gaat vestigen of  de drijvende zaak aan een derde gaat en of wil verkopen, indien blijkt dat beslag is gelegd op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever alsmede indien blijkt dat de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt.

Tevens zullen in voorgenoemde gevallen alle vorderingen die ET Coevorden op een opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Alle door ET Coevorden geleverde producten  blijven eigendom van ET Coevorden , totdat algehele betaling van die producten heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever is niet bevoegd zaken die niet volledig aan ET Coevorden zijn betaald, te verkopen.

Betaling dient te geschieden binnen de termijnen die op de facturen worden vermeld.

VOOR ALLE PRODUCTEN GELD: EVENTUELE TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN